Vedtægter

Vedtægt

for Grundejerforeningen ”NORDSKOVEN”.

(stiftet 14. marts 1962)


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”NORDSKOVEN”. Foreningens hjemsted er: Barakkerne pr. Jægerspris.


§ 2  Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med derom tinglyste deklarationer.

Foreningen er ejer af matrikel 6c Barakkerne, Dråby, bestående af 26937 kvm strandeng og 8935 kvm vej (Goldbjergvej, Mæremosevej og Eskemosevej).

Foreningen er forpligtet til at vedligeholde matrikel 6c omfattende veje, rensebrønde, dræn, rørlagte og åbne grøfter, åer, kodige, eng/græsarealer mv.

Foreningen har bemyndigelse til i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder at lade en entreprenør få adgang til berørte ejendomme med henblik på at få identificeret eventuelle skader, og årsagerne til samme, samt til at få foretaget nødvendige udbedringer.

Hvis en entreprenør skal have adgang til en ejendom skal dette, bortset fra uopsættelige nødsituationer, altid varsles i god tid overfor grundejeren.

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægt tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i kommunen, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.


§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan kun optages de til enhver tid værende ejere af de 50 parceller, der som en samlet udstykningsplan er udstykket af matr.nr. 24.a. m.fl. af Dråby Sogn.


Ovennævnte parcelejere er i henhold til tinglyste deklarationer forpligtet til at være medlemmer.

Indmeldelse i foreningen sker automatisk ved overtagelse af parcel.


Ethvert medlem er underkastet foreningens vedtægt og pligtige at udrede de kontingenter og bidrag, som pålignet af generalforsamlingen.


Er et medlem mere end 3 måneder i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen, bortfalder alle rettigheder som medlem, dog kan restancen overgives til retslig inkasso 1 måned efter forfaldsdagen.

Bestyrelsen rykker skriftligt for manglende betaling senest den 31. august. Ved rykning for manglende rettidig kontingentbetaling pålægges det lovmæssigt tilladte rykkergebyr.

Stemmeafgivning skal ske personligt, ved ægtefælle eller ved behørig skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog repræsentere mere end et fraværende medlem.

Uanset om en parcel måtte ejes af flere i forening, giver hver parcel kun ret til at afgive en stemme.

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er vedkommende dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, men den tidligere ejer hæfter dog også stadig for de i hans ejertid påtagne, forfaldne forpligtelser.

Foreningens medlemmer hæfter pro rata for foreningens forpligtelser.

Det er medlemmernes pligt at holde kassereren underrettet om bopælsforandringer .

Medlemmerne har ligeledes pligt til at oplyse emailadresse og telefonnummer.

Ved kommunikation mellem medlemmer og bestyrelse benyttes i størst mulig udstrækning IT-teknologi.


§ 4 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på foreningens årlige ordinære generalforsamling, under fornøden hensyntagen til fremtidige vedligeholdelsesudgifter m.v.

Kontingent og ydelser forfalder pr. 1. august hvert år.


§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er, uanset det mødte antal medlemmer, altid beslutningsdygtig, således at alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal (jf. dog næstsidste afsnit i denne paragraf). Såfremt 3 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel, jfr. § 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdelse. Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes dagsorden, beretning, revideret regnskab og evt. forslag til behandling.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende være på dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår.

5. Indkomne forslag

6, Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisorer samt suppleant

8. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne, fastsætter stemmeafgivningen og afgør tvivlsspørgmål. Ved sin underskrift godkender dirigenten referatet af generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, som kan indkaldes med mindst 8 dages varsel til hvert enkelt medlem som ovenfor anført, afholdes så ofte som bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller efter mindst 1/3 af medlemmernes skriftlige begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenen for samme. Bestyrelsen har dog ret til at påføre dagsordenen sådanne punkter, som den ønsker behandlet samtidigt. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er modtaget af bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger fra begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller til bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for beslutningen. Dersom dette ikke er tilfældet, bortfalder forslaget.

Generalforsamlingen kan bemyndige den samlede bestyrelse til at optage lån for at skaffe midler til udførelse af fælles anlæg. Hvis der optages lån i henhold til en sådan bemyndigelse, hæfter samtlige medlemmer pro rata.


§ 6  Bestyrelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen, der også udvælger 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår på de lige årstal, og 2 medlemmer på de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen forpligtes ved underskrifter af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse skal refunderes af foreningens kasse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt. Sekretæren fører referat af bestyrelsesmøder. Referat af bestyrelsesmøde udsendes til medlemmerne umiddelbart efter godkendelse, jfr. § 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst  2 medlemmer giver møde. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Efter omstændighederne er bestyrelsen berettiget til at antage ekstern assistance til varetagelse af foreningens og medlemmernes interesser.

Klager fra foreningens medlemmer skal fremsendes skriftligt til formanden, som da skal lade disse behandle på første bestyrelsesmøde.

Dersom bestyrelsen kommer under tre medlemmer, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.


§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger. Alle regningskrav på foreningen skal attesteres af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, forinden udbetaling kan finde sted. Bestyrelsen har pligt til at drage omsorg for, at der føres et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter. Beløb på postgirokonti eller bankkonto kan kun hæves ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være kassereren, eller i dennes fravær formanden.

Der må kontant ikke forefindes mere end 500 kr. i kassen.

Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen i maj måned.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Af de to revisorer afgår efter tur en hvert år, men genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at foretage kasseeftersyn og kan foretage sådant uanmeldt én gang årligt.

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 15. februar og skal af disse være revideret såvel kritisk som talmæssigt så betids, at en ekstrakt med revisorernes påtegning kan udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelse til generalforsamling.

- - o0o - -

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. juni 1962, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7. juni 1970, på generalforsamlingen den 28. april 1971, på generalforsamlingen den 28. maj 2006 og på generalforsamlingen den 19. maj 2018.--------------------------------------------------------------